Majątek Zakładu

Zgodnie z przepisami ustawy majątek Zakładu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz prawa oddane Zakładowi na podstawie art. 6 i 7 ustawy.

Źródłami finansowania Zakładu są:
1) dochody z majątku Zakładu,
2) dotacje z budżetu państwa,
3) dochody z działalności gospodarczej Zakładu,
4) darowizny, spadki i zapisy.

Majątek i dochody Zakładu są przeznaczone na realizację celów statutowych zgodnie z
ustalonym programem działania Zakładu oraz na koszty działalności samego Zakładu.

Zakład otrzymuje z budżetu państwa dotacje na realizację zadań państwowych:
1) utrzymywanie zbiorów Narodowej Biblioteki Ossolineum, ich pomnażanie, opracowywanie i upowszechnianie,
2) utrzymywanie i pomnażanie zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich,
3) utrzymywanie wydawnictw niekomercyjnych.

Nadzór nad Zakładem sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.Do uprawnień nadzorczych ministra należy okresowa kontrola wykorzystywania środków publicznych i realizacji celów statutowych Zakładu.

Zakład składa corocznie ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie jest udostępniane przez Zakład do publicznej wiadomości.

Drukuj