Organy Zakładu i ich kompetencje

Na podstawie art. 9 ustawy oraz rozdziałem 4 statutu fundacji:

Organami Zakładu są:
1) Rada Kuratorów,
2) Dyrektor Zakładu.

RADA KURATORÓW

Składa się z 14 członków i w skład Rady Kuratorów wchodzą:

 1. osoba wskazana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. dwie osoby wskazana przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 3. osoba wskazana przez ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego
 4. osoba wskazana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk,
 5. osoba wskazana przez Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności,
 6. osoba wskazana przez Wojewodę Dolnośląskiego,
 7. osoba wskazana przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego
 8. osoba wskazana przez Radę Miejską Wrocławia,
 9. osoba wskazana przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego,
 10. osoba wskazana przez Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum,
 11. przedstawiciel założycieli Fundacji zaproszony przez Radę Kuratorów, zgodnie ze
  wskazaniami zawartymi w Kodycylu Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z dnia 15
  stycznia 1824 r.,
 12. dwie osoby wskazane na następną kadencję przez ustępującą Radę Kuratorów.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

Członkiem Rady Kuratorów nie może być ani Dyrektor Zakładu, ani jego pracownik.

Kadencja Rady trwa 5 lat.

Udział w pracach Rady Kuratorów jest honorowy.

Rada wykonuje swe uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje
uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

W sprawach dotyczących znaku, powoływania i odwoływania Dyrektora oraz
rozporządzeń majątkowych Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej 2/3 członków.W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej dwa razy w roku. Zwołuje je Przewodniczący z inicjatywy własnej, na wniosek Dyrektora lub 3 członków Rady.

KOMPETENCJE RADY:

1) uchwalanie jej regulaminu,
2) powoływanie i odwoływanie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Dyrektora Zakładu,
3) ustalanie warunków zatrudnienia Dyrektora Zakładu,
4) zatwierdzanie przedstawionego przez Dyrektora regulaminu funkcjonowania Zakładu,
5) zatwierdzanie przedstawionych przez Dyrektora rocznych i wieloletnich programów
działania Zakładu,
6) nadzór nad działalnością Zakładu, rozpatrywanie rocznego sprawozdania Dyrektora z
działalności Zakładu oraz sprawozdania finansowego, udzielanie Dyrektorowi
pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków,
7) inspirowanie kierunków działania Zakładu,
8) podejmowanie uchwał w ważnych sprawach majątkowych, w tym dotyczących zbycia
i nabycia nieruchomości,
9) podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w art. 16 ustawy,
10) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w statucie.

Rada może zlecić biegłemu rewidentowi wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym
Zakładu, chociażby działalność Zakładu nie podlegała obowiązkowemu badaniu w zakresie
sprawozdawczości finansowej przez takiego rewidenta.

Rada Kuratorów powołuje na wniosek Dyrektora Radę Naukową Zakładu jako ciało
doradcze i ustala regulamin jej działalności.

Rada Kuratorów wszystkich kadencji

DYREKTOR ZAKŁADU:

Dyrektor kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.

Do Dyrektora należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji Rady Kuratorów.

Dyrektor powołuje i odwołuje wicedyrektorów za zgodą Rady Kuratorów.

Oświadczenia woli w imieniu Zakładu składa Dyrektor lub upoważniony przez niego
wicedyrektor.

Drukuj