Zasady dostępu do informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112, poz. 1198 z póz. zm.), zwana dalej „ustawą”.

Udostępnianie informacji publicznej w ZNiO następuje w drodze:

  1. umieszczenia informacji na stronie internetowej ZNiO lub stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZNiO
  2. umieszczenia informacji na tablicy ogłoszeń
  3. na wniosek o udostępnianie informacji publicznej.

Przepisy o postępowaniu dotyczącym udostępniania informacji publicznej ZNiO znajdują zastosowanie tylko wtedy, gdy po formalnej ocenie przez Radcę Prawnego ZNiO treści wniesionego wniosku, zostanie ustalone, że przedmiotem wniosku są informacje spełniające przesłanki informacji publicznej, zgodnie z definicją zawartą w art.1 ust.1 i zakresem określonym w art.6 ustawy o dostępnie do informacji publicznej. W przypadku ustalenia, że przedmiotem wniosku są informacje nie stanowiące informacji publicznej, informuje się o tym wnioskodawcę.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

OPŁATY

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek, ZNiO ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazaniem we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Wówczas ZNiO może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wnioski o udostępnianie informacji publicznej mogą być wnoszone do Kancelarii ZNiO w formie:

  1. pisemnej, pocztą lub z wykorzystaniem faksy
  2. e-mailem

    Wniosek do pobrania tutaj

Drukuj