Informacja dotycząca zasad udostępniania przestrzeni komitetom wyborczym. 

W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony komitetów wyborczych odnośnie możliwości najmu będących w dyspozycji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich sal w celu prowadzenia spotkań wyborczych, informujemy o następujących zasadach:

1. Ossolineum w miarę dostępnych terminów wynajmuje odpłatnie swoje sale według cennika dostępnego na stronie LINK. Komitet Wyborczy może zwrócić się o najem sali na opisanych poniżej zasadach, tożsamych jak każdego innego podmiotu komercyjnie najmującego salę (najemcy). Udostępnienie przestrzeni następuje na równych zasadach dla każdego podmiotu.

2. Wniosek o najem Sali należy zgłosić minimum na trzy dni robocze przed planowanym wydarzeniem. Wniosek musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania najemcy, tj. pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub inną osobę pisemnie upoważnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych komitetu wyborczego.

3. Najemca zobowiązany jest zawrzeć pisemną umowę z Wynajmującym. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa pożarowego i obowiązujące zasady dotyczące ochrony najemca jest zobowiązany do rygorystycznego przestrzegania limitu osób uczestniczących w spotkaniu ustalonego dla danej przestrzeni. Sankcje z tytułu nieprzestrzegania tego postanowienia obciążają najemcę. Najemca oświadcza, że w trakcie realizacji spotkania nie naruszy przepisów prawa powszechnego a także praw i dóbr osób trzecich, a gdyby do takiego naruszenia doszło oświadcza, że przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, a odpowiedzialność Zakładu zostaje wyłączona.

4. W ramach udostępnienia przestrzeni Zakład zapewnia krzesła, nagłośnienie oraz projektor. Zakład nie zapewnia obsługi publiczności, ochrony wydarzenia oraz dodatkowego sprzętu, a także promocji w żadnej formie.

5. Opłatę z tytułu najmu należy uiścić na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zakład z 7-dniowym terminem płatności. Zakład może żądać wniesienia kaucji.

6. ZNiO zastrzega, że pierwszeństwo w rezerwacji mają wydarzenia i imprezy własne organizowane przez ZNiO lub partnerów w ramach programu działalności podstawowej ZNiO. W przypadku kolizji terminów decyduje kolejność zgłoszeń.