Deklaracja dostępności serwisu

Zakład Narodowy im. Ossolińskich zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Wydawnictwo Ossolineum zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wydawnictwo Ossolineum

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-20

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-07-07. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sekretariat Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, adres poczty elektronicznej ossolineum@ossolineum.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (71) 343 73 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biura Redakcji Wydawnictwa Ossolineum ulokowane są w jednym z budynków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, mieszczącym się przy pl. Nankiera 17. Budynek jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Wejście do budynku od strony ogrodu. W budynku znajduje się winda oraz portiernia, gdzie można uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku. W budynku znajdują się sale konferencyjne do organizacji wydarzeń przeznaczonych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, m.in. sala wyposażona w 2 kabiny dla tłumaczy (tłumaczenia symultaniczne), które mogą być również wykorzystywane do innych celów np. audiodeskrypcji. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.